Tin trong huyện

Lấy ý kiến tham gia của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 15/10/2020, đồng chí A Hơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ký ban hành Hướng dẫn số 02-HD/HU về triển khai việc thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Đăk Tô đăng các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lên Trang Thông tin điện tử huyện để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham gia ý kiến.

Trên cơ sở các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được đăng lên Trang Thông tin điện tử huyện, Nhân dân trên địa bàn huyện có thể sử dụng để tham gia góp ý trực tiếp tại Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, tại các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, hoặc có thể gửi thư góp ý đến cấp ủy đảng các cấp cũng như các cơ quan báo chí của Tỉnh. Thời gian tham gia ý kiến đến hết ngày 10/11/2020.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm có:

1. Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030.

3. Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

4. Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

(Bấm vào các liên kết tương ứng phía trên để xem hoặc tải về).

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN


DANH SÁCH TIN BÀI