Tin trong huyện

Kế hoạch Tổ chức kiểm tra sát hạch người dự tuyển công chức cấp xã năm 2015
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 (Gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) xây dựng Kế hoạch kiểm tra sát hạch người dự tuyển công chức cấp xã năm 2015 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

- Tuyển chọn Công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; có sức khỏe tốt và có ý thức tham gia các hoạt động xã hội.

- Người dự tuyển phải đủ điều kiện để phỏng vấn theo quy định.

- Việc kiểm tra sát hạch phải đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch để tuyển dụng được những người có năng lực và tâm huyết với vị trí công tác cần tuyển dụng.

II. Nội dung cụ thể:

1. Tài liệu và câu hỏi:

- Người dự tuyển trực tiếp trả lời các câu hỏi kiểm tra sát hạch về hiểu biết pháp luật, về công chức, chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn của ngạch công chức; phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Đề kiểm tra sát hạch; đáp án và thang điểm cho câu hỏi được tính theo thang điểm 100. Tổng điểm là 100 điểm và được thực hiện theo chế độ bảo mật.

- Tài liệu ôn tập phỏng vấn do Hội đồng tuyển dụng cung cấp và tổ chức hướng dẫn ôn tập cho người đăng ký dự tuyển hoàn thành trong ngày 22  tháng 12 năm 2015.

2. Hình thức, phương pháp kiểm tra sát hạch:

- Trước khi tổ chức phỏng vấn, Trưởng ban kiểm tra sát hạch tổ chức họp ban kiểm tra sát hạch phổ biến kế hoạch, nội dung, quy chế, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên, thống nhất các hướng dẫn cần thiết để các thành viên thực hiện và hướng dẫn cho thí sinh trong quá trình tổ chức phỏng vấn.

- Ban kiểm tra sát hạch tổ chức sát hạch theo phương pháp: Gọi người dự tuyển vào phòng kiểm tra sát hạch (Để kiểm tra sát hạch đúng người đã đăng ký tuyển dụng, ban kiểm tra sát hạch yêu cầu thí sinh phải xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân trước khi vào phòng kiểm tra sát hạch ). Thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên câu hỏi và được chuẩn bị nội dung trả lời trong thời gian tối đa 20 phút, sau đó trả lời câu hỏi đã bốc thăm trong thời gian tối đa 10 phút.

- Cách thức chấm điểm: Các thành viên của Ban kiểm tra sát hạch chấm điểm độc lập theo thang điểm 100 (01 câu hỏi nghiệp vụ: 50 điểm; 01 câu hỏi kiến thức chung: 30 điểm; câu hỏi phụ do các thành viên Ban kiểm tra sát hạch hỏi: 20 điểm).  Nếu điểm của các thành viên chấm lệch nhau từ 10% trở xuống so với điểm tối đa thì lấy điểm bình quân; nếu chênh lệch nhau trên 10% so với điểm tối đa thì các thành viên Ban kiểm tra sát hạch cần trao đổi thống nhất. Trường hợp không thống nhất được thì chuyển kết quả lên Trưởng Ban kiểm tra sát hạch để báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định.

- Điểm của người dự kiểm tra sát hạch được đánh giá là điểm trung bình cộng điểm chấm của các thành viên Ban kiểm tra sát hạch.

- Kết quả chấm kiểm tra sát hạch phải được tổng hợp vào bảng kết quả có chữ ký của các thành viên Ban kiểm tra sát hạch và bàn giao cho Trưởng ban kiểm tra sát hạch.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch:

* Ngày 08/01/2016: Tất cả thí sinh học nội quy, nhận số báo danh, phòng kiểm tra sát hạch.

- Thời gian: 08 giờ

- Địa điểm: Tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

* Ngày 09 và 10/01/2016: Tổ chức kiểm tra sát hạch

- Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

                     Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

- Địa điểm: Tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

- Người dự tuyển phải có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định để nghe phổ biến nội quy, quy chế thể lệ trong quá trình tổ chức kiểm tra sát hạch. Sau đó, Ban kiểm tra sát hạch tổ chức kiểm tra sát hạch lần lượt từng thí sinh theo quy định.

III. Kinh phí tổ chức kiểm tra sát hạch:

- Trích từ nguồn thu lệ phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

IV. Tổ chức thực hiện:

- Ban kiểm tra sát hạch có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo kế hoạch và tổng hợp kết quả kiểm tra sát hạch báo cáo Hội đồng tuyển dụng theo quy định.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo công khai trên trang thông tin điện tử huyện về kế hoạch tổ chức kiểm tra sát hạch người dự tuyển công chức cấp xã năm 2015.

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thông báo công khai trên sóng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện về kế hoạch tổ chức kiểm tra sát hạch người dự tuyển công chức cấp xã năm 2015.

- UBND các xã niêm yết công khai Kế hoạch tổ chức kiểm tra sát hạch người dự tuyển công chức cấp xã năm 2015 tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm tra sát hạch người dự tuyển công chức cấp xã năm 2015 của Hội đồng tuyển dụng./. 

Clip Liên minh huyền thoại


DANH SÁCH TIN BÀI