Tin trong huyện

Huyện Đăk Tô thông báo nội dung, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa VII
Ngày 23/10/2015 Thường trực HĐND huyện Đăk Tô đã tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQVN huyện, hai ban HĐND huyện và Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện để thống nhất nội dung và thời gian tiến hành kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá VII.

Theo đó, kỳ họp này HĐND huyện sẽ tiến hành trong 3 ngày từ ngày 16 đến ngày 18/12/2015 và xem xét hơn 19 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban của HĐND huyện, UBND huyện, Viện KSND huyện, TAND huyện. Xem xét, quyết định thông qua 05 dự thảo Nghị quyết quan trọng, đó là: Nghị quyết về Chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 của HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2020; Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2016; Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016; Nghị quyết về phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016; Nghị quyết về phê chuẩn phân bổ vốn đầu tư năm 2016.

Để kỳ họp diễn ra đúng kế hoạch, có chất lượng, Thường trực HĐND đề nghị UBND  huyện gửi báo cáo, đề án, tờ trình đúng thời gian quy định; các Tổ đại biểu HĐND huyện tiến hành tiếp xúc cử tri, Văn phòng tổng hợp ý kiến cử tri, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng để tuyền truyền về kỳ họp, đôn đốc các cơ quan hữu quan giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri có chất lượng.

Dương Thị Yên