Hoạt động của các ngành

Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động
Thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg, ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 và các quy định khác của Chính phủ có liên quan, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đăk Tô hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động, cụ thể như sau:

I. Về hồ sơ vay vốn:

1. Khách hàng tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

2. Về thành phần hồ sơ vay vốn lần đầu, bao gồm:

a) Đề nghị vay trả lương ngừng việc cho người lao động (Mẫu số 11a ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).

b) Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 (Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).

c) Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động, trong đó:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

- Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

- Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Bản sao văn bản thỏa thuận của khách hàng với người lao động về việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19.

đ) Giấy ủy quyền (nếu có).

3. Thành phần hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:

- Các hồ sơ nêu tại tiết a, b điểm 2.

- Bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d, đ điểm 2 nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

4. Khi nộp hồ sơ, khách hàng xuất trình bản gốc các loại giấy tờ quy định tại tiết c, d điểm 2 để Ngân hàng kiểm tra, đối chiếu.

II. Về điều kiện vay vốn:

Người sử dụng lao động được xét duyệt cho vay khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục  trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

- Có doanh thu quý I/2020 giảm 20% trở lên so với quý IV/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

III. Mục đích vay vốn:

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19.

IV. Mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay:

- Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (X) số người lao động bị ngừng việc và mỗi khách hàng được vay vốn không quá 03 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

- Lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn 12%/năm.

- thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

- Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

- Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay trực tiếp đến khách hàng.

V. Phê duyệt cho vay và giải ngân:

- Chậm nhất ngày 05 hàng tháng, khách hàng gửi hồ sơ vay vốn đến Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay. Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội phê duyệt cho vay và thông báo kết quả phê duyệt cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt cho vay Ngân hàng Chính sách Xã hội thông báo cho khách hàng nêu rõ lý do từ chối.

- Giải ngân cho khách hàng:

+ Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký, Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

+ Trong trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho các tháng trong khoảng thời gian từ tháng 04 đến tháng 10 năm 2020 trong cùng một lần, Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 01 lần.

- Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách Xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021.

NGUYỄN VĂN TOÀN - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Đăk Tô


DANH SÁCH TIN BÀI