Tin trong huyện

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 huyện Đăk Tô thông báo về việc tổ chức hướng dẫn nội dung ôn tập cho thí sinh dự tuyển công chức cấp xã năm 2015
Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 16/10/2015 của UBND huyện Đăk Tô về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015; Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND, ngày 24/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 huyện Đăk Tô thông báo về việc tổ chức hướng dẫn nội dung ôn tập cho thí sinh dự tuyển công chức cấp xã năm 2015, cụ thể như sau:

* Chủ trì: Đồng chí Sa Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.

* Thành phần:

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;

- Thành viên Ban kiểm tra sát hạch;

- Thành viên Ban giám sát;

- Các thí sinh dự tuyển công chức cấp xã năm 2015 huyện Đăk Tô.

* Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 22/12/2015.

* Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 huyện Đăk Tô thông báo đến các đồng chí thành viên Hội đồng tuyển dụng, thành viên Ban giám sát và các thí sinh biết, thực hiện./.