Tin trong huyện

Hội đồng nhân dân thị trấn Đăk Tô tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua nghị quyết sắp xếp, sáp nhập, đổi tên các thôn, khối phố trên địa bàn thị trấn Đăk Tô.
Trong ngày 20/8/2019, HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua nghị quyết sắp xếp, sáp nhập, đổi tên các thôn, khối phố trên địa bàn thị trấn Đăk Tô.

Theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV, ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Thị trấn Đăk Tô nhìn từ trên cao

Thực tế cho thấy, việc sáp nhập khối trên địa bàn thị trấn là phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, giúp tinh gọn bộ máy, phát huy vai trò quản lý, điều hành tự quản, huy động các nguồn lực từ cộng đồng dân cư, đồng thời tạo sự gắn bó, củng cố sức mạnh đoàn kết cộng đồng, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư. Trước đây thị trấn Đăk Tô có 11 khối và 01 thôn, trong đó khối 10 và 11 là thôn 6 và thôn 7 xã Diên Bình được sáp nhập về thị trấn Đăk Tô năm 2008, địa bàn 2 khối nằm sát nhau, đặc điểm phong tục tập quán, điều kiện sản xuất, sinh hoạt cơ bản tương đồng. Trước đây khối 1 là làng Kon Cheo có 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, nhân đân khối 1 có nguyện vọng đổi tên khối 1 thành thôn Kon Cheo với mong muốn bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa truyền thống lâu đời.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND thị trấn có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập khối 10 và khối 11 thị trấn thành lập khối 10 thị trấn, đổi tên khối 1 thành thôn Keo Cheo thị trấn Đăk Tô./.

HỒNG HẠNH


DANH SÁCH TIN BÀI