TIN TỨC SỰ KIỆN

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp làm việc tại huyện Đăk Tô
Thông tin chỉ đạo, điều hành | 28-05-2021
Nhằm kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới, công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, các giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch giao trên địa bàn huyện Đăk Tô từ đầu năm đến nay. Trong...
UBND huyện Đăk Tô tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tin trong huyện | 05-04-2021
Nhằm kịp thời động viên các cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong ngày 15/3/2021, UBND huyện Đăk Tô đã tổ chức Hội nghị khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng,...
Cập nhật danh sách các địa điểm phải cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 - Đến ngày 05/02/2021
Tin trong huyện | 05-02-2021
07 giờ 30 phút ngày 05/02/2020, Sở Y tế tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 504/SYT-NVYD về việc cập nhật cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, đối tượng cách ly y tế và các địa phương, địa điểm phải thực hiện cách ly như sau:
Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2021
Tin trong huyện | 28-01-2021
Nhằm tạo sự thống nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Chương trình hành động, Chương trình toàn...
Triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021
Tin trong huyện | 11-01-2021
Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng...
Lịch trực tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô
Thông tin chỉ đạo, điều hành | 31-12-2020
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình...
Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa - Thông tin huyện năm 2020
Tin trong huyện | 30-12-2020
Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Tô năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa – Thông tin năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:
UBND huyện Đăk Tô đề nghị đánh giá, xếp hạng và công nhận thêm sản phẩm OCOP huyện Đăk Tô năm 2020
Tin trong huyện | 25-11-2020
Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 16/11/2020 của Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh Kon Tum về việc tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2020, trong ngày 19/11/2020, Hội...
UBND huyện Đăk Tô chỉ đạo triển khai Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Tin trong huyện | 30-03-2020
Thực hiện Công điện số 04/CĐ-CTUBND, ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum,
Huyện Đăk Tô triển khai Đề án cho vay tiêu dùng nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen"
Thông tin chỉ đạo, điều hành | 20-03-2020
Ngày 03/3/2020, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành văn bản chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội,...
UBND huyện Đăk Tô thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện năm học 2019-2020
Tin trong huyện | 19-03-2020
Căn cứ Công văn số 678/UBND-KTTH ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo huyện Đăk Tô; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc tuyển...
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Tô, năm học 2019-2020
Thông báo | 19-03-2020
Ngày 16/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2019-2020 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ đảo bảo mục...
Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019
Thông tin chỉ đạo, điều hành | 23-11-2019
Ngày 15/11/2019, UBND huyện Đăk Tô ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai các nội dung công việc về tuyển dụng công chức xã, thị trấn...
Kế hoạch triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025
Thông tin chỉ đạo, điều hành | 17-11-2019
Căn cứ các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông về sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, ngày 11/10/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2640/KH-UBND về triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước...
Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020
Thông báo | 29-10-2019
Ngày 05/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2583/KH-UBND về tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020.
Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Đăk Tô
Tin trong huyện | 27-09-2019
Để chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm thu trong các trường học trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đã ban hành Công văn số 629/UBND-VX, ngày 25/9/2019 để yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học trực...
Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đăk Tô năm 2019
Thông báo | 25-09-2019
Ngày 24/9/2019, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019
Ngày 22/7/2019, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn huyện Đăk Tô đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Thông tin chỉ đạo, điều hành | 01-08-2019
Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện đạt kết quả Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về việc phát...

DANH SÁCH TIN BÀI