CÔNG DÂN

Thông tin tuyên truyền

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viên
Thực hiện Công văn số 895/STP-PBGDPL, ngày 09/9/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc cung cấp tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên nhằm hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao năng lực cho hòa giải viên trên địa bàn tỉnh.

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Đăk Tô đăng tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viên để các Hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện biết, tiếp cận, phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở.

Nội dung tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viên xem và tải về tại đây.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN ĐĂK TÔ