CÔNG DÂN

Tin trong huyện

UBND huyện Đăk Tô thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện năm học 2019-2020
Căn cứ Công văn số 678/UBND-KTTH ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo huyện Đăk Tô; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2019-2020, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2019-2020 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG         

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu

- Giáo viên Mầm non: 76 chỉ tiêu

- Giáo viên Tiểu học: 18 chỉ tiêu (giáo viên tiểu học đa môn: 14 chỉ tiêu; giáo viên Tiếng Anh: 04 chỉ tiêu).

- Giáo viên Trung học cơ sở: 02 chỉ tiêu (Trong đó: môn Hóa học: 01 chỉ tiêu; môn Ngữ văn: 01 chỉ tiêu).

II.  TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN NGƯỜI DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên;             

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

3.1. Giáo viên mầm non hạng IV - Mã số V.07.02.06

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

3.2. Giáo viên Tiểu học hạng IV- Mã số V.07.03.09

a) Đối với giáo viên tiểu học đa môn

 - Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

b) Đối với giáo viên tiểu học môn Tiếng Anh

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Tiếng Anh trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Có đủ năng lực ngôn ngữ bậc 4 đối với người tốt nghiệp cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh; bậc 5 đối với người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ 2020;

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh tiểu học do cơ sở đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định cấp;

+ Đảm bảo về năng lực ngôn ngữ và năng lực sư phạm để giảng dạy Tiếng Anh ở tiểu học.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

3.3. Giáo viên Trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.12

- Tiêu chuẩn về trình độ, đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn dự tuyển trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 15/4/2020: Phát hành và tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự tuyển (trừ ngày nghỉ lễ, thứ 7, Chủ nhật).

- Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô, số 127 Nguyễn Văn Cừ, khối 8, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

2. Hồ sơ dự tuyển gồm

- Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch (được cơ quan có thẩm quyền xác nhận);

- Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, chuyên môn, chứng chỉ;

- Các loại giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có);

- 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận;

- 02 ảnh thẻ (4 x 6).

Các loại giấy tờ trên đây phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa và đựng trong bì hồ sơ quy định.

Mẫu hồ sơ dự tuyển: Phát hành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô.

3. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

2.2. Vòng 2

a) Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển bằng hình thức soạn giáo án, cụ thể:

- Đối với giáo viên mầm non: Soạn giáo án môn làm quen với Toán hoặc với Tiếng Việt (thời gian là 120 phút).

-  Đối với với giáo viên Tiểu học:

+ Thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên Tiểu học môn Tiếng Anh tiến hành soạn giáo án môn Tiếng Anh, chương trình từ lớp 3 đến lớp 5 (thời gian là 120 phút).

+ Thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên Tiểu học đa môn: Soạn giáo án môn Toán hoặc Tiếng Việt trong chương trình tiểu học (thời gian là 120 phút).

- Đối với giáo viên Trung học cơ sở: Soạn giáo án theo môn đăng ký dự tuyển (thời gian là 120 phút).

b) Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

c) Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thực hành.

3. Thời gian, địa điểm xét tuyển

a) Thời gian xét tuyển:

- Xét tuyển vòng 1: Từ ngày 23/4/2020 đến ngày 08/5/2020

- Xét tuyển vòng 2: Ngày 23/5/2020

b) Địa điểm: Tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, khối 8, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Tùy theo tình hình cụ thể, Hội đồng tuyển dụng có thể điều chỉnh về thời gian, địa điểm cho phù hợp.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019 -2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô./.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN