TÀI LIỆU HỌP, TÀI LIỆU KỲ HỌP

TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU

Tài liệu phiên họp UBND huyện thường kỳ quý I năm 2021
Tài liệu họp | 08-04-2021
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý I năm 2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.
Tài liệu kỳ họp chuyên đề (lần thứ 3) Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tài liệu phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2021
Tài liệu họp | 04-03-2021
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2021.
Tài liệu Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2021
Tài liệu họp | 22-01-2021
Nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Chương trình hành động, Chương trình toàn khóa...
Tài liệu phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 12/2020
Tài liệu họp | 06-01-2021
UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2020 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 và tháng 02/2021.
Tài liệu kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tài liệu họp UBND huyện mở rộng tham gia ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII
Tài liệu họp | 25-11-2020
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Để đảm bảo chất lượng nội dung các văn bản trình kỳ họp, UBND huyện tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào một số nội dung UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 11,...
Tài liệu kỳ họp chuyên đề (lần thứ 2) Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020
Tài liệu họp | 06-10-2020
UBND huyện tổ chức Hội nghị theo hình thức trực tuyến để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020.
Tài liệu phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 08/2020
Tài liệu họp | 20-08-2020
UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 08/2020 theo hình thức trực tuyến để đánh giá tình hình công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020.
Tài liệu kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tài liệu họp lấy ý kiến tham gia vào các nội dung UBND huyện trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tài liệu họp | 23-06-2020
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, để đảm bảo chất lượng nội dung các văn bản trình kỳ họp, UBND huyện tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào một số nội dung UBND huyện trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa...
Tài liệu phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 05/2020
Tài liệu họp | 21-05-2020
UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 05/2020 để đánh giá tình hình công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020.
Tài liệu phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 03/2020
Tài liệu họp | 31-03-2020
UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2020 theo hình thức trực tuyến để đánh giá tình hình công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020.
Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND, ngày 05/3/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp bất thường (lần 2)
Tài liệu kỳ họp bất thường lần 2 | 20-03-2020
Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND, ngày 05/3/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp bất thường (lần 2) về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C
Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND, ngày 05/3/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp bất thường (lần 2)
Tài liệu kỳ họp bất thường lần 2 | 20-03-2020
Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND, ngày 05/3/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp bất thường (lần 2) về chủ trương đầu tư các dự án và phân bổ nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2018 hỗ trợ ngân sách huyện
Tài liệu Hội nghị tổng kết đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020
Tài liệu họp | 05-03-2020
UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Tài liệu kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Tài liệu họp | 27-02-2020
Thực hiện Thông báo số 53/TB-HĐND, ngày 21/02/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIII, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện đăng tài liệu kỳ họp để các vị đại...
Tài liệu phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2020
Tài liệu họp | 27-02-2020
UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 02/2020 để đánh giá tình hình công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020
Tài liệu Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2020
Tài liệu họp | 09-01-2020
Thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện, để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2020