TÀI LIỆU HỌP, TÀI LIỆU KỲ HỌP

TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU

Tài liệu Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2020
Tài liệu họp | 09-01-2020
Thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện, để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2020
Tài liệu họp lấy ý kiến tham gia vào các nội dung UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 9, khóa XIII.
Tài liệu họp | 19-11-2019
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, Để đảm bảo chất lượng nội dung các văn bản trình kỳ họp, UBND huyện tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào một số nội dung UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 9, khóa...
Tài liệu phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 10/2019
Tài liệu họp | 30-10-2019
UBND huyện tổ chức họp đánh giá tình hình công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019
Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Tài liệu họp | 14-10-2019
Căn cứ Công vănsố 2551/VP-KTTH, ngày 11/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả...
Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2019
Tài liệu họp | 01-10-2019
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2019.
Nghị quyết số 102/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết số 101/2019/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Đăk Tô năm 2018 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về việc phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018 Nghị quyết số 106/2019/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND, ngày 23/7/2013 của Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết số 103/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019