TÀI LIỆU HỌP, TÀI LIỆU KỲ HỌP

TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU

Tài liệu phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 05/2020
Tài liệu họp | 21-05-2020
UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 05/2020 để đánh giá tình hình công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020.
Tài liệu kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tài liệu phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 03/2020
Tài liệu họp | 31-03-2020
UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2020 theo hình thức trực tuyến để đánh giá tình hình công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020.
Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND, ngày 05/3/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp bất thường (lần 2)
Tài liệu kỳ họp bất thường lần 2 | 20-03-2020
Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND, ngày 05/3/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp bất thường (lần 2) về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C
Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND, ngày 05/3/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp bất thường (lần 2)
Tài liệu kỳ họp bất thường lần 2 | 20-03-2020
Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND, ngày 05/3/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp bất thường (lần 2) về chủ trương đầu tư các dự án và phân bổ nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2018 hỗ trợ ngân sách huyện
Tài liệu Hội nghị tổng kết đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020
Tài liệu họp | 05-03-2020
UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Tài liệu kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Tài liệu họp | 27-02-2020
Thực hiện Thông báo số 53/TB-HĐND, ngày 21/02/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIII, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện đăng tài liệu kỳ họp để các vị đại...
Tài liệu phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2020
Tài liệu họp | 27-02-2020
UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 02/2020 để đánh giá tình hình công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020
Tài liệu Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2020
Tài liệu họp | 09-01-2020
Thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện, để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2020
Nghị quyết số 117/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9
Tài liệu kỳ họp thứ 9 | 19-12-2019
Nghị quyết số 117/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết số 119/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9
Tài liệu kỳ họp thứ 9 | 19-12-2019
Nghị quyết số 119/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9 về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết số 120/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9
Tài liệu kỳ họp thứ 9 | 19-12-2019
Nghị quyết số 120/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND, ngày 20/12/2011 của HĐND huyện về việc...
Nghị quyết số 118/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9 về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9 về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2020 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND, ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 9 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2020 Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tài liệu họp lấy ý kiến tham gia vào các nội dung UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 9, khóa XIII.
Tài liệu họp | 19-11-2019
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, Để đảm bảo chất lượng nội dung các văn bản trình kỳ họp, UBND huyện tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào một số nội dung UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 9, khóa...
Tài liệu phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 10/2019
Tài liệu họp | 30-10-2019
UBND huyện tổ chức họp đánh giá tình hình công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019
Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Tài liệu họp | 14-10-2019
Căn cứ Công vănsố 2551/VP-KTTH, ngày 11/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả...