GIỚI THIỆU

BỘ MÁY HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐĂK TÔ

Chính quyền địa phương ở huyện Đăk Tô là Chính quyền địa phương ở nông thôn được tổ chức theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện; quyết định những vấn đề của huyện trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền; kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã; chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện; quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Trong đó:

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện gồm 30 đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở huyện bầu ra tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 22/5/2016. Đến thời điểm tháng 9/2018, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 còn 28 đại biểu do có 02 đại biểu chuyển công tác khác.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô có Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 02 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện.

Hội đồng nhân dân huyện thành lập Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Dân tộc. Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện có 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và các Ủy viên, trong đó các Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện hoạt động kiêm nhiệm, các Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

2. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện có Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 15 Ủy viên. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2016-2021 do yêu cầu công việc, nhiều đồng chí Thành viên Ủy ban nhân dân huyện đã chuyển công tác khác, nên hiện nay (tháng 11/2020) Ủy ban nhân dân huyện chỉ có Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 10 Ủy viên là người đứng đầu 08 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện gồm có:

- Các cơ quan chuyên môn: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện, Phòng Y tế, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Dân tộc.

- Các đơn vị sự nghiệp: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN ĐĂK TÔ