Site Map Portlet

Hiển thị chi tiết bài viết

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND HUYỆN ĐĂK TÔ

UBND huyện Đăk Tô là đơn vị hành chính cấp huyện được quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, có chức năng quản lý nhà nước được quy định tại các điều từ 97 đến điều 107 của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003. UBND huyện có 13 phòng chuyên môn bao gồm: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Công thương, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện, Thanh Tra huyện, Phòng Y tế, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Dân tộc.

Đơn vị sự nghiệp: Đài Truyền thanh - Truyền hình, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Trung tâm môi trường và Dịch vụ đô thị, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến công, Văn phòng Đăng ký QSD đất

Các xã, thị trấn: thị trấn Đăk Tô, xã Diên Bình, xã Pô Kô, xã Tân Cảnh, xã Kon Đào, xã Ngọc Tụ, xã Đăk Rơ Nga, xã Văn Lem, xã Đăk Trăm

 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND