GIỚI THIỆU

TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND HUYỆN ĐĂK TÔ

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND HUYỆN ĐĂK TÔ

UBND huyện Đăk Tô là đơn vị hành chính cấp huyện được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, có chức năng quản lý nhà nước được quy định tại các Điều 28 và Điều 29 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. UBND huyện có 13 cơ quan chuyên môn bao gồm: Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh Tra huyện, Phòng Y tế, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Dân tộc.

Đơn vị sự nghiệp: Đài Truyền thanh - Truyền hình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Trạm Khuyến nông.

Các xã, thị trấn: Thị trấn Đăk Tô, xã Diên Bình, xã Pô Kô, xã Tân Cảnh, xã Kon Đào, xã Ngọc Tụ, xã Đăk Rơ Nga, xã Văn Lem và xã Đăk Trăm

 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND