CÔNG DÂN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch trực tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô
Thông tin chỉ đạo, điều hành | 31-12-2020
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình...
Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện năm 2020
Lịch tiếp công dân | 30-03-2020
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Tiếp công dân, ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13, ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ...
Lịch trực tiếp công dân năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô
Lịch tiếp công dân | 30-03-2020
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình...
Lịch tiếp công dân thường xuyên năm 2020 của Ban Tiếp công dân huyện Đăk Tô tại Trụ sở tiếp công dân huyện
Lịch tiếp công dân | 30-03-2020
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 02/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra...
Lịch tiếp công dân thường xuyên năm 2019 của Ban Tiếp công dân huyện Đăk Tô tại Trụ sở tiếp công dân huyện
Lịch tiếp công dân | 24-10-2019
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 02/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra...
Lịch trực tiếp công dân năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô
Lịch tiếp công dân | 23-10-2019
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình...
Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện năm 2019
Lịch tiếp công dân | 23-10-2019
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Tiếp công dân, ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13, ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ...