Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng làng văn hóa truyền thống dân tộc Xơ Đăng gắn với phát triển du lịch tại thôn Tê Pên, xã Văn Lem
Thực hiện Kế hoạch số 145-KL/UBND, ngày 06/4/2016 của Huyện ủy về việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/HU, ngày 20/02/2012 của Huyện ủy (khóa XV) về đẩy mạng phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, ngày 22/3/2017,

UBND huyện Đăk Tô đã xây dựng dự thảo Kế hoạch xây dựng làng văn hóa truyền thống dân tộc Xơ Đăng gắn với phát triển du lịch tại thôn Tê Pên, xã Văn Lem. Để Kế hoạch được chặt chẽ, đảm bảo nội dung, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND huyện gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan dự thảo Kế hoạch để lấy ý kiến tham gia.

(Bấm vào đây để tải về).