Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018
Thực hiện Thông báo số 2320/TB-VP, ngày 28/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về thời gian tổ chức Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018; Thông báo số 174/TB-UBND, ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018

UBND huyện đăng tài liệu Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018 để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu (Bấm vào đây để tải về).