Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu họp thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
UBND huyện Đăk Tô tổ chức Họp thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND huyện đăng tài liệu cuộc họp để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia tại cuộc họp (Bấm vào đây để tải về).