Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu Hội nghị trực tuyến với Chính phủ và Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh
Thực hiện Công văn số 2754/VP-KT, ngày 21/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ và Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh,

UBND huyện kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ và Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh.

UBND huyện đăng tài liệu cuộc họp để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu (Bấm vào đây để tải về).