Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào các nội dung UBND huyện trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Căn cứ Thông báo số 14/TB-HĐND, ngày 12/10/2017 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Để đảm bảo chất lượng nội dung các văn bản trình kỳ họp, UBND huyện Đăk Tô tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào các nội dung UBND huyện trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

UBND huyện đăng tài liệu Hội nghị để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia tại cuộc họp (Bấm vào đây để tải về).