Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Để nội dung Kế hoạch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, Ủy ban nhân dân huyện gửi đến các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện dự thảo nội dung Kế hoạch để các đồng chí nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Kế hoạch hoặc bằng văn bản và gửi về Ủy ban nhân dân huyện.

 Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện (bấm vào đây để tải về).