Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai thử nghiệm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice
Thực hiện Thông báo số 18/TB-UBND, ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tập huấn triển khai thử nghiệm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice, UBND huyện Đăk Tô kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến do UBND tỉnh Kon Tum tổ chức. Thành phần tham dự, thời gian và địa điểm như sau:

* Thành phần mời dự:

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chuyên viên chuyên trách về công nghệ thông tin của UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;

- Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;

- Lãnh đạo và nhân viên văn thư của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô;

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Công chức Văn phòng - Thống kê và nhân viên làm công tác văn thư (nếu có) của UBND các xã, thị trấn.

* Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/02/2019.

* Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện (Hội trường tầng 3).

* Tài liệu:

- Tài liệu tập huấn (tải tại đây).

- Slide Powerpoint (tải tại đây).

Văn phòng HĐND-UBND huyện