LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Lịch công tác từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 25-05-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 19-05-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 11-05-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 04-05-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 27-04-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 20-04-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 13-04-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 06-04-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 30-03-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 24-03-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 16-03-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 09-03-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 02-03-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 24-02-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 19-02-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 11-02-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 05-02-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác từ ngày 06/01/2020 đến ngày 22/01/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 07-01-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 06/01/2020 đến ngày 22/01/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 02-01-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 24-12-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.