LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Lịch công tác từ ngày 06/01/2020 đến ngày 22/01/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 07-01-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác từ ngày 06/01/2020 đến ngày 22/01/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 02-01-2020
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 24-12-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 16-12-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 10-12-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 03-12-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 26-11-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 20-11-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 11-11-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 05-11-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 28-10-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 21-10-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 17-10-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 07-10-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 30-09-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 24-09-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 16-09-2019
ăn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 10-09-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 04-09-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.
Lịch công tác tuần, từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện | 26-08-2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.