Tài liệu các kỳ họp

Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Thực hiện Thông báo số 46/TB-HĐND, ngày 28/10/2019 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII, Trang Thông tin điện tử huyện đăng tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 để các vị đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan tải tài liệu về nghiên cứu, sử dụng.
 
(Bấm vào các liên kết dưới đây để xem, tải về các tài liệu tương ứng).
 
I. CÁC NỘI DUNG CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:
 

1. Thông báo số 46/TB-HĐND, ngày 28/10/2019 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII.

2. Báo cáo số 200/BC-HĐND, ngày 15/11/2019 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Thông báo số 46/TB-HĐND, ngày 15/11/2019 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về bổ sung nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII.

4. Báo cáo số 194/BC-HĐND, ngày 12/8/2019 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Báo cáo số 201/BC-ĐGS, ngày 21/11/2019 của Đoàn giám sát HĐND huyện về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

6. Tờ trình số 42/TTr-HĐND, ngày 05/12/2019 của Chủ tịch HĐND huyện Đăk Tô về việc giới thiệu nhân sự bầu chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Tờ trình số 43/TTr-HĐND, ngày 05/12/2019 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về việc đề nghị thành lập Đoàn giám sát chuyên đề giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND, ngày 20/12/2011 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án thu hút đầu tư giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

- Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND, ngày 20/12/2011 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án thu hút đầu tư giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

8. Tờ trình số 44/TTr-HĐND, ngày 05/12/2019 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

9. Báo cáo số 210/BC-HĐND, ngày 05/12/2019 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về tình hình công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Thường trực HĐND huyện.

10. Báo cáo số 207/BC-HĐND, ngày 04/12/2019 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIII.

11. Báo cáo số 212/BC-HĐND, ngày 10/12/2019 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện về các nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII.

12. Báo cáo số 213/BC-HĐND, ngày 10/12/2019 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về tổng hợp một số vấn đề cốt lõi qua giám sát chuyên đề của HĐND và các Ban HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2019.

13. Tờ trình số 45/TTr-HĐND, ngày 11/12/2019 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về việc đề nghị phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020.

- Dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020.

TẢI VỀ TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN.

II. CÁC NỘI DUNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN:

1. Báo cáo số 357/BC-UBND, ngày 30/10/2019 của UBND huyện Đăk Tô về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII (phục vụ tiếp xúc cử tri).

2. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện năm 2019 và dự kiến một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện năm 2020 (phục vụ tiếp xúc cử tri).

3. Báo cáo số 399/BC-UBND, ngày 28/11/2019 của UBND huyện Đăk Tô về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Đăk Tô trong năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

4. Các Báo cáo phục vụ công tác giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện và các Ban HĐND huyện 06 tháng cuối năm 2019:

- Báo cáo số 342/BC-UBND, ngày 17/10/2019 của UBND huyện Đăk Tô về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 (phục vụ công tác giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện).

- Báo cáo số 355/BC-UBND, ngày 28/10/2019 của UBND huyện Đăk Tô về tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013, ngày 7/10/2013; và Nghị định số 43/2006, ngày 25/4/2006 và Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ (phục vụ công tác giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện).

- Báo cáo số 25/BC-TTr, ngày 10/10/2019 của Thanh tra huyện Đăk Tô về công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện Đăk Tô (phục vụ công tác giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện).

- Báo cáo số 44/BC-PLĐTBXH, ngày 04/10/2019 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Tô về việc triển khai thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (phục vụ công tác giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện).

- Báo cáo số 112/BC-PGDĐT, ngày 30/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô về việc triển khai thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (phục vụ công tác giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện).

5. Báo cáo số 428/BC-UBND, ngày 11/12/2019 của UBND huyện Đăk Tô về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2020.

6. Tờ trình số 88/TTr-UBND, ngày 11/12/2019 của UBND huyện Đăk Tô về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.

- Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2020.

7. Báo cáo số 427/BC-UBND, ngày 11/12/2019 của UBND huyện Đăk Tô về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.

- Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2020.

8. Tờ trình số 89/TTr-UBND, ngày 11/12/2019 của UBND huyện Đăk Tô về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020.

- Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020.

9. Báo cáo số 411/BC-UBND, ngày 04/12/2019 của UBND huyện Đăk Tô về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII.

10. Báo cáo số 413/BC-UBND, ngày 04/12/2019 của UBND huyện Đăk Tô về tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

11. Báo cáo số 414/BC-UBND, ngày 05/12/2019 của UBND huyện Đăk Tô về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

12. Báo cáo số 418/BC-UBND, ngày 06/12/2019 của UBND huyện Đăk Tô về công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện năm 2019.

13. Báo cáo số 420/BC-UBND, ngày 10/12/2019 của UBND huyện Đăk Tô về việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị qua giám sát của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2019.

14. Báo cáo số 431/BC-UBND, ngày 12/12/2019 của UBND huyện Đăk Tô về việc tiếp thu, giải trình làm rõ một số ý kiến, kiến nghị, thảo luận của các Ban HĐND huyện và các Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII.

TẢI VỀ TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG CỦA UBND HUYỆN.

III. NỘI DUNG CỦA CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:

1. Báo cáo số 202/BC-HĐND, ngày 03/12/2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về kết quả giám sát tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện.

2. Báo cáo số 203/BC-HĐND, ngày 03/12/2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

3. Báo cáo số 206/BC-HĐND, ngày 04/12/2019 của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện.

4. Báo cáo số 204/BC-HĐND, ngày 03/12/2019 của Ban Dân tộc HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện các khoản thu năm học 2018 - 2019 và đầu năm học 2019 - 2020 ở các cơ sở giáo dục.

5. Báo cáo số 205/BC-HĐND, ngày 04/12/2019 của Ban Dân tộc HĐND huyện về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

6. Báo cáo số 206/BC-HĐND, ngày 04/12/2019 của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện.

7. Báo cáo số 208/BC-HĐND, ngày 04/12/2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện.

8. Báo cáo số 209/BC-HĐND, ngày 04/12/2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả giám sát công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện Đăk Tô.

9. Báo cáo số 214/BC-HĐND, ngày 10/12/2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

10. Báo cáo số 215/BC-HĐND, ngày 10/12/2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện về thẩm tra báo cáo tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

11. Báo cáo số 216/BC-HĐND, ngày 10/12/2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện về thẩm tra tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

12. Báo cáo số 217/BC-HĐND, ngày 10/12/2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện về thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đăk Tô.

13. Báo cáo số 218/BC-HĐND, ngày 11/12/2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020.

14. Báo cáo số 219/BC-HĐND, ngày 11/12/2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.

15. Báo cáo số 220/BC-HĐND, ngày 11/12/2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về thẩm tra Tờ trình về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020.

TẢI VỀ TỔNG HỢP TẤT CẢ NỘI DUNG CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN.

IV. NỘI DUNG CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN:

- Thông báo số 11/TB-UBMTTQ, ngày 28/11/2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tham gia xây dựng chính quyền năm 2019; ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

V. NỘI DUNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN:

- Báo cáo số 216/BC-VKS, ngày 26/11/2019 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đăk Tô tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII.

VI. NỘI DUNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN:

- Báo cáo số 147/BC-TA, ngày 27/11/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô về công tác năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020.

VII. NỘI DUNG CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN:

- Báo cáo số 183/BC-CCTHADS, ngày 26/11/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Tô về kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020.

VIII. NỘI DUNG CỦA ĐOÀN HỘI THẨM NHÂN DÂN HUYỆN:

- Báo cáo số 02/BC-ĐHT, ngày 20/11/2019 của Đoàn Hội thẩm Tòa án huyện Đăk Tô về kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô.

IX. NỘI DUNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN ĐĂK TÔ:

- Báo cáo số 97/NHNo-ĐT, ngày 29/11/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Đăk Tô về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.

X. NỘI DUNG CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:

1. Ý kiến chất vấn của đại biểu Nông Thị Thiệp đối với đồng chí Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Ý kiến chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Minh Thao đối với đồng chí Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.

XI. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

1. Nội quy kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Mẫu Giấy ghi chất vấn.

3. Chương trình làm việc kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Danh sách phân tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN


THÔNG TIN CHUNG