TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Nghị quyết số 102/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết số 101/2019/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Đăk Tô năm 2018 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về việc phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018 Nghị quyết số 106/2019/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND, ngày 23/7/2013 của Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết số 103/NQ-HĐND, ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp thứ 8 về giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019

THÔNG TIN CHUNG