TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LÂN THỨ HAI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND, ngày 05/3/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp bất thường (lần 2)
Tài liệu kỳ họp bất thường lần 2 | 20-03-2020
Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND, ngày 05/3/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp bất thường (lần 2) về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C
Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND, ngày 05/3/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp bất thường (lần 2)
Tài liệu kỳ họp bất thường lần 2 | 20-03-2020
Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND, ngày 05/3/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, kỳ họp bất thường (lần 2) về chủ trương đầu tư các dự án và phân bổ nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2018 hỗ trợ ngân sách huyện
Tài liệu kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Tài liệu họp | 27-02-2020
Thực hiện Thông báo số 53/TB-HĐND, ngày 21/02/2020 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIII, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện đăng tài liệu kỳ họp để các vị đại...

THÔNG TIN CHUNG