Thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, Huyện Đăk Tô đã áp dụng CNTT trong việc thống kê và công bố thủ tục hành chính. Các quy định nêu trong thủ tục hành chính thực hiện tại các cơ quan trong Huyện được trích dẫn từ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia trên Trang tin điện tử của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ nhằm công khai, minh bạch hệ thống thủ tục và hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành chính.

UBND Huyện Đăk Tô rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi công dân, pháp nhân về những thủ tục hành chính thuộc sự quản lý của UBND Huyện để đưa ra các kiến nghị cụ thể, cần thiết nhằm đơn giản hóa hoặc bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính không hợp pháp, không cần thiết, không hợp lý qua đó hoàn chỉnh các quy định về thủ tục hành chính, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy, góp phần thay đổi về chất hệ thống thủ tục hành chính đang áp dụng tại các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong Huyện.

Văn phòng HĐND – UBND Huyện Đăk Tô

DANH MỤC