HÀNH CHÍNH CÔNG

Giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kon Tum
Dịch vụ công trực tuyến | 24-10-2019
Ngày 13/6/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ mới thoát nghèo NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn cho vay đối với học sinh, sinh viên NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn cho vay đối với hộ cận nghèo NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn cho vay đối với hộ nghèo
Hướng dẫn nghiệp vụ - Vay vốn NHCS | 15-08-2019

DANH MỤC