HÀNH CHÍNH CÔNG

Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động
Hoạt động của các ngành | 03-11-2020
Thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg, ngày...
Hướng dẫn nhận ký quỹ và cho vay đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.
Thông báo | 22-05-2020
Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.
Huyện Đăk Tô triển khai Đề án cho vay tiêu dùng nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen"
Thông tin chỉ đạo, điều hành | 20-03-2020
Ngày 03/3/2020, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành văn bản chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội,...
Giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kon Tum
Dịch vụ công trực tuyến | 24-10-2019
Ngày 13/6/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ mới thoát nghèo NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn cho vay đối với học sinh, sinh viên NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn cho vay đối với hộ cận nghèo NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Hướng dẫn cho vay đối với hộ nghèo
Hướng dẫn nghiệp vụ - Vay vốn NHCS | 15-08-2019

DANH MỤC