GIỚI THIỆU HUYỆN ĐĂK TÔ

Đăk Tô là tên gọi của dòng suối nước nóng trong vùng cư trú của đồng bào dân tộc Xê Đăng.

Trong tổ chức xã hội truyền thống, người Xê Đăng cư trú thành từng làng; làng của người Xê Đăng thường gắn với lưu vực các con sông dòng suối hay quả đồi, ngọn núi và tên gọi của làng cũng được đặt theo tên địa danh các ngọn núi, hay dòng sông con suối đó.

Đăk Tô là tên gọi của dòng suối nước nóng, đồng thời cũng là tên gọi của làng người Xê Đăng có nguồn gốc lâu đời ở vùng này. Dưới bàn tay khai phá của con người vùng đất Đăk Tô ngày càng mở rộng, tên gọi Đăk Tô trở thành tên địa danh bao quát cả một vùng.

Khi đơn vị hành chính đầu tiên được thiết lập ở vùng đất này đã lấy Đăk Tô làm tên gọi địa danh chính thức.

GIỚI THIỆU