DOANH NGHIỆP

CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với tùng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 02-08-2021
Thực hiện Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quyết định ban hành Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách...
Danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Đăk Tô giai đoạn 2011-2020 Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Quy hoạch xây dựng, đô thị | 15-10-2019
Thực hiện quy định của Luật Quy hoạch đô thị về công bố công khai quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum với các nội dung chính như sau:
Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Đăk Tô nói riêng
Chính sách ưu đãi | 10-10-2019
Tỉnh Kon Tum là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nên các huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Đăk Tô nói riêng được áp dụng và hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định chung của Trung ương. Trong đó:
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Quy hoạch phát triển KTXH | 10-10-2019
Thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT, ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Chủ trương của UBND tỉnh Kon Tum tại...