DOANH NGHIỆP

TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH KT-XH VÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP

Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Đăk Tô nói riêng
Chính sách ưu đãi | 10-10-2019
Tỉnh Kon Tum là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nên các huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Đăk Tô nói riêng được áp dụng và hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định chung của Trung ương. Trong đó:
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Quy hoạch phát triển KTXH | 10-10-2019
Thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT, ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Chủ trương của UBND tỉnh Kon Tum tại...