DOANH NGHIỆP

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Quy hoạch phát triển KTXH | 10-10-2019
Thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT, ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Chủ trương của UBND tỉnh Kon Tum tại...