STT Tên Phòng ban/Đơn vị Điện thoại Email
1 Trung tâm môi trường và Dịch vụ đô thị huyện 0260.3831.767
2 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 0603.835.016
3 Ban quản lý XDCB huyện 0603.831.229
4 Văn phòng HĐND-UBND huyện 0603.831.209
5 Phòng Dân tộc
6 Phòng Y tế
7 Phòng Kinh tế - Hạ Tầng
8 Phòng Lao động - Thương binh xã hội 0603.835.006
9 Phòng Tư pháp 0603.831.341
10 Thanh Tra huyện 0603.831.343
11 Phòng Nội vụ 0603.831.266
12 Phòng Tài chính - Kế hoạch 0603.831.272
13 Phòng Tài nguyên và Môi trường
14 Phòng Văn hóa - Thông tin
15 Phòng Nông nghiệp và PTNT
16 Phòng Giáo dục và Đào tạo