CÔNG DÂN

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định số 10a/QĐ-UBND, ngày 16/01/2020 của UBND huyện Đăk Tô về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Đăk Tô
Công khai ngân sách | 16-06-2020
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định của pháp luật về công bố công khai ngân sách, UBND huyện Đăk Tô công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Đăk...
Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 16/01/2019 của UBND huyện Đăk Tô về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Đăk Tô
Công khai ngân sách | 30-07-2019
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định của pháp luật về công bố công khai ngân sách, UBND huyện Đăk Tô công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Đăk...