CÔNG DÂN

Thông báo

UBND huyện Đăk Tô ban hành Quyết định điều chỉnh một phần nội dung trong Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ban hành
Ngày 30/6/2020, UBND huyện Đăk Tô ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND về điều chỉnh một phần nội dung trong Quyết định số 490/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 12 hộ gia đình đang sử dụng đất tại khối 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và khối 10 thị trấn Đăk Tô.

Việc UBND huyện Đăk Tô ban hành Quyết định điều chỉnh nội dung Quyết định số 490/QĐ-UBND vì: Tại Quyết định số 490/QĐ-UBND, ngày 12/11/2018 của UBND huyện Đăk Tô về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 12 hộ gia đình đang sử dụng đất tại khối 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và khối 10 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum chỉ nêu ông Lê Hoàng (trường hợp điều chỉnh theo Quyết định số 214/QĐ-UBND) là: Nhận thừa kế năm 2006, chưa nêu chi tiết, rõ ràng về nguồn gốc thừa kế từ đối tượng được tái định cư theo quy định. Nên không có cơ sở xác định ông Lê Hoàng thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định tại Công văn số 277/VPCP-NN, ngày 14/01/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất đối với các hộ di dân định cư công trình thủy điện PleiKrông. Việc ban hành Quyết định điều chỉnh giúp ông Lê Hoàng được lập hồ sơ miễn tiền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước. 

Nội dung chi tiết Quyết định số 214/QĐ-UBND như sau:

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN