CÔNG DÂN

Thông báo

Triển khai Cuộc thi trực tuyến: "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
Thực hiện Công văn số 3168/UBND-NC, ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khiển khai Cuộc thi trực tuyến: "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam".

Bấm vào đây để xem chi tiết Công văn hoặc tải về./.