CÔNG DÂN

Thông báo

Thông báo Danh sách những người không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa - Thông tin huyện
Ngày 01/02/2021, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về Danh sách những người không đủ điều kiện dự tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Tô năm 2020.

Các trường hợp không đủ điều kiện theo Thông báo của UBND huyện do thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh của vị trí dự tuyển. Sau khi xem xét báo cáo của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa – Thông tin năm 2020 về kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, UBND huyện đã ban hành Thông báo nêu trên, với danh sách các trường hợp không đủ điều kiện là 05 người, cụ thể như sau:

Bấm vào đây để xem toàn văn Thông báo số 23/TB-UBND./.

Ban Biên tập Trang TTĐT huyện