CÔNG DÂN

Thông báo

Kết luận Thanh tra của Thanh tra huyện
Thực hiện Kết luận số 01/KL-TTr, ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Thanh tra huyện về việc Kết luận Thanh tra việc thực hiện nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Tô trong hai năm 2019 và 2020

Bấm vào đây để xem Kết luận