CÔNG DÂN

Thông báo

Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh áp dụng cho các đối tượng  được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; áp dụng để quản lý các hoạt động mua bán, kinh doanh nhà ở, tính thuế và các loại phí, lệ phí có liên quan đến nhà ở theo quy định của pháp luật.

Quyết định của UBND tỉnh không áp dụng đối với: Các loại nhà có vật liệu trang trí, xây dựng cao cấp; các công trình cổ; các công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, am, chùa có giá trị về mặt kỹ thuật, mỹ thuật thẩm mỹ cao. Trong trường hợp nhà, công trình xây dựng, cấu kiện không có trong Bảng đơn giá thì chủ đầu tư lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán theo thực tế, được cơ quan chức năng thẩm định và đưa vào phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Đối với phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình kiến trúc được lập, phê duyệt trước thời điểm Quyết định của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo Bảng đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực trong quá trình lập, phê duyệt phương án, dự toán.

(Xem và tải Bảng đơn giá tại đây)./.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN