GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ

Huyện Đăk Tô có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 xã, 01 thị trấn với 67 thôn, làng, khối phố. Trong đó:

1. Thị trấn Đăk Tô 

2. Xã Tân Cảnh

3. Xã Diên Bình

4. Xã Kon Đào

5. Xã Ngọc Tụ

6. Xã Văn Lem

7. Xã Đăk Trăm

8. Xã Đăk Rơ Nga

9. Xã Pô Kô