GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ

Trong đó:

1. Xã Tân Cảnh: