DANH SÁCH TIN BÀI

BẢNG GIÁ ĐẤT

Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bảng giá đất | 15-10-2019
Ngày 22/12/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum