CÔNG DÂN

Quy hoạch xây dựng, đô thị

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Thực hiện quy định của Luật Quy hoạch đô thị về công bố công khai quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum với các nội dung chính như sau:

Ngày 24/12/2014, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết số 1343/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đồ án điều chỉnh được phê duyệt làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch xây dựng.

Sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Đăk Tô tại Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 15/7/2019 và ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng, ngày 03/10/2019 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1064/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, trong đó điều chỉnh cục bộ quy hoạch một số tuyến đường và điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất tại 02 vị trí.

Bản đồ quy hoạch xây dựng thị trấn Đăk Tô sau khi điều chỉnh (lưu ý: Lưu ảnh về máy tính hoặc các thiết bị di động để xem được chi tiết hơn)

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và giám sát thực hiện theo quy định./.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN ĐĂK TÔ